GPDR

Zásady ochrany osobnı́ch údajů - směrnice a informace

Informace ke zpracování osobních dat

STABE GROUP s.r.o. se sídlem Žernovická 1281, 383 01 Prachatice IČ: 28091141 (dále jen SG) dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.

Zabezpečení Vašich osobních dat

SG dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Právo na informace

Vaším právem je požádat SG o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě. Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost správce. S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a EU, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

Právo na výmaz

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Kam se můžete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email:ucto@stabe.cz nebo na sídlo naší společnosti.
Webové stránky - soubory protokolů

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří: Vaše IP Adresa, , Otevíraná stránka našeho webu, Kód odpovědi http, Identifikace Vašeho prohlížeče. Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany.

Soubory cookie

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.

Analýza a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.

Zasílání novinek na email

V případě, že máte zájem od SG, dostávat akční nabídky produktů prostřednictvím emailu, který nám sdělíte a udělíte souhlas s takovým využíváním Vaší emailové adresy, budeme tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům. SG. nepředává takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od SG nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené emailové adresy, nebo písemně na adresu sídla společnosti.

Zpracování osobních údajů

Podívejte se jak SG zpracovává následující osobní údaje/kategorie osobních údajů, včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování.

Kategorie: Osobní spis zaměstnance a mzdové záznamy

Evidence zaměstnance.

Kategorie: Obchodní dokumenty

Smlouva o poskytování zboží a služeb.

Právní titul - Plnění smlouvy. Osobní údaje - Informace o úkonech subjektů údajů, platebním styku, kontaktní a adresní

údaje, zprávách, korespondenci v rámci plnění smlouvy (Osobní údaj). Účel zpracování - Plnění smluvního vztahu. Doba zpracování - Do okamžiku zániku smlouvy, pokud není jinak požadováno příslušnou legislativou. Zpracovatelé -

Fyzická nebo právnická osoba, orgán správní moci, agentura nebo jiný subjekt, který jménem správce zpracovává osobní údaje

Obchodní dokumenty.

Právní titul - Plnění smlouvy. Osobní údaje - Informace o úkonech subjektů údajů, platebním styku, kontaktní a adresní

údaje, zprávách, korespondenci v rámci plnění smlouvy (Osobní údaj). Účel zpracování - Uzavření a plnění smlouvy s obchodním partnerem. Doba zpracování - Do okamžiku zániku smlouvy, pokud není jinak požadováno příslušnou legislativou. Zpracovatelé - Fyzická nebo právnická osoba, orgán správní moci, agentura nebo jiný subjekt, který jménem správce zpracovává osobní údaje. Příjemci - externí dopravce, externí poradce, dodavatel, výrobce.

Kategorie: Marketing

Přihlášení k odběru novinek.

Právní titul - Oprávněný zájem. Osobní údaje - Adresa (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Email (Osobní údaj),IČO,DIČ (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Korespondenční adresa (Osobní údaj), Obchodní jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Sídlo firmy (Osobní údaj). Účel zpracování - Zasílání novinek a akčních nabídek v rámci přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány v omezené míře na základě oprávněného zájmu. Doba zpracování - Do odvolání souhlasu. Zpracovatelé - Fyzická nebo právnická osoba, orgán správní moci, agentura nebo jiný subjekt, který jménem správce zpracovává osobní údaje.

Předávání osobních údajů třetím osobám

K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nedochází. V případě předání třetím osobám dojde pouze pouze osobám, kteří zpracovávají údaje je v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.

DPO – Data Protection Officer

(pověřenec pro ochranu osobních údajů) je stanoven Martin Beránek – jednatel společnosti STABE GROUP s.r.o., který funkci dobrovolně vykonává od 1.1.2018.

Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a můžou se v případě potřeby aktualizovat. Poslední změna těchto zásad ochrany osobních údajů proběhla dne, 25.5.2018.


Náš sortiment

Střešní krytiny a doplňky
> >

Kontakt

NEJprodavač
 
+420605299823Tento web používá cookies

Abychom Vám mohli v tomto eshopu nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte. Pro více informací o cookies a jejich případném blokování navštivte článek Zásady cookies