Kategorie

Reklamační řád

NEJstavebniny (https://www.nejstavebniny.cz/)

REKLAMAČNÍ ŘÁD
pro prodej prostřednictvím eshopu www.nejstavebniny.cz


STABE GROUP s.r.o.
Žernovická 1281. 383 01 Prachatice
IČO: 28091141
DIČ: CZ28091141
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 16728 u KS v Českých Budějovicích
( prodávající )

STABE GROUP s.r.o.
V Kasárnách, 384 51 Volary
( expediční sklad )

  • KONTAKTNÍ ÚDAJE

    Telefon: +420 605 299 823
    E-mail: obchod@nejstavebniny.cz
    zodpovědná osoba: Jiří Švarc k 1.1.2024

ZÁMĚR
- Naším cílem je zákazníkovi vyjít vstříc a to jak jen to je možné a v našich možnostech.
Nechceme nikdy zákazníka nijak poškodit. Prosím respektujte fakt, že dodávané zboží nevyrábíme, jsme prostředníky, mezi Vámi a výrobcem a stejným způsobem tzn. prostředníkem jsme i v průběhu reklamace.
- Vážení zákazníci, prosím věnujte patřičnou pozornost převzetí zboží, jelikož dopravce v případě špatného postupu jakékoli reklamace přepravou neuznává, pokud bylo zboží převzato bez výhrad.

ÚVOD

Reklamační řád prodávajícího se použije pro úpravu práv a povinností při uplatňování práv z vadného plnění u prodeje zboží mezi prodávajícím a zákazníkem jako kupujícím, včetně práv z případné smluvní záruky.

- Práva a povinnosti stran jsou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

- Tento reklamační řád platí pro zboží dodávané prodávajícím.

- Tento reklamační řád tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího pro internetový prodej prostřednictvím www.nejstavebniny.cz

ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO

- Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady, zejména v době, kdy zboží převzal, odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti a funkčnosti.

ODPOVĚDNOST KUPUJÍCÍHO

- Za vady způsobené opotřebením způsobeným neobvyklým užíváním, nevhodném skladování, nesprávnou údržbou a použití v nesprávných podmínkách, či způsobené zásahem či mechanickým poškozením.
- Zboží nesmí být jakýmkoli způsobem zákazníkem upraveno.
- Za vady vzniklé neovlivnitelným faktorem např. vandalstvím či přírodní katastrofou

POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA SOUVISEJÍCÍ S PŘEVZETÍM ZBOŽÍ

- Zákazník má povinnost při převzetí zboží zkontrolovat, zda nemá vadu.
- Právo plnění nepřísluší práva z vadného plnění, pokud se jedná o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při převzetí zboží.
- Právo z vadného plnění zákazníkovi rovněž nenáleží, pokud zákazník před převzetím věci věděl, že věc má vadu, a nebo pokud zákazník vadu sám způsobil.

- Převzetím zásilky zákazník potvrzujete, že zásilku převzal bez zjevných vad.

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

V případě dodávky v neprůhledném obalu (např. zárubní ) je nutné, aby kupující poškozený obal otevřel a jednoznačně určil rozsah poškození.

- Pokud je obal poškozený, je nutné:
sdělit tuto skutečnost dopravci a sepsat zápis o škodě a ihned kontaktovat prodávajícího

- Pokud je zboží poškozené, je nutné:
ihned kontaktovat prodávajícího, který dle druhu zboží, závažnosti a informací zákazníka vyhodnotí zda:
a) zda zásilku přebrat a sepsat zápis o škodě
b) zda zásilku nepřebírat a vrátit

Zápisem o škodě se rozumí: záznam do přepravního listu dopravce a dodacího listu ( jeli součástí dodávky ) s vyznačením druhu zboží, které je poškozeno, v jakém rozsahu je poškození s identifikací vozidla ( registrační značka ) a s identifikací řidiče ( jméno a příjmení ) + jeho podpis. Tento zápis o škodě kupující neprodleně poskytne prodávajícímu. Ideální přílohou zápisu je i fotodokumentace.

Pokud zákazník zjistí, že zboží je poškozené až převzetí a rozbalení: Veškeré vady, které nejsou zjevné přes obal zboží (pod kartonem, nebo pod fólií), může uplatňovat kupující i později při rozbalení zboží.
Informujte prodávajícího po zjištění vady, zboží uschovejte a ochraňte před dalším případným poškozením.

Vyplňte formulář na poslední straně reklamačního řádu, proveďte fotodokumentaci zboží a jeho poškození včetně příčiny poškození. Obojí pak předejte prodávajícímu.

Pokud jste obdrželi jiné či špatně zaslané zboží:

Neprodleně nás kontaktujte prostřednictvím vyplněného formuláře na poslední straně zaslaného na kontaktní údaje prodávajícího spolu s fotodokumentací zboží.

ZJIŠTĚNÍ VADY ZBOŽÍ V ZÁRUČNÍ DOBĚ

- Reklamaci je nutné uplatnit ihned, bez zbytečného odkladu ihned poté, co se vada projevila a to formou formuláře na poslední straně reklamačního řádu a dále se řídit se pokyny prodávajícího:
a) Zákazník zboží uschová a naloží s ním tak, aby vada mohla být přezkoumána v místě kupujícího.

b) Zákazník odešle / dopraví zboží spolu s formulářem na poslední straně reklamačního listu spolu s podrobným popisem závady do expedičního skladu dodavatele, pro přezkoumání vady.

- Po obdržení reklamace Vám bude zasláno potvrzení o přijetí reklamace.

- Po přijetí reklamovaného zboží bude provedeno bezodkladně posouzení vady a sdělení výsledku posouzení oprávněnosti reklamace nejpozději ve lhůtě 30 dnů od uplatnění, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě.
- Reklamované zboží nelze zasílat na dobírku, nebude převzato.

- V případě uznání reklamace má zákazník nárok ( na základě žádosti ) na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace v nejnižší ceně.

- Po uplynutí záruční doby reklamaci uplatnit nelze.

- V případě, že je na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu nebo v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, jedná se o maximální záruční dobu.

- Záruční dobu pro nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání může zboží vydržet, svým charakterem, vlastnostmi, účelu a intenzitě použití.

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

- Má-li zboží vadu, může zákazník požadovat její odstranění, či požadovat dodání nového zboží bez vady, nebo opravu věci.
- Posouzení požadavku způsobu reklamace proběhne s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být jiným způsobem vada odstraněna.

- Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
- Zákazník může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku

a) Vada projeví opakovaně (min. 3×)

b) Vada podstatným porušením smlouvy nebo je z vyjádření prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtížích pro kupujícího.

c) Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.

d) Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná.

e) Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží reklamované zboží.

- Při vyřízení reklamace dodáním nové věci je zákazník povinen vrátit věc původně dodanou. Dodání nové věci nemůže zákazník požadovat (a nemůže ani od smlouvy odstoupit), nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel

- Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám způsobil.
- V případě, že zboží nebylo shledáno jako vadné, budete o tom informován za účelem podmínek jeho předání.

- V případě, že je reklamace uznána jako oprávněná a zákazník oprávněně požaduje jako způsob vyřízení reklamace vrácení kupní ceny, zašleme Vám bezhotovostně zaplacenou kupní cenu zpět na bankovní účet, který určíte v reklamačním formuláři, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne ukončení reklamace.

Tento reklamační řád je platný od 2. 1. 2024 a ruší platnost předchozích.

FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

DŮVOD REKLAMACE

ZJIŠTĚNÍ VADY ZBOŽÍ PO PŘEVZETÍ

ZJIŠTĚNÍ VADY ZBOŽÍ V ZÁRUČNÍ LHŮTĚ

POŠKOZENÍ ZBOŽÍ PŘEPRAVOU

Zákazník
Číslo faktury dodavatele
Jméno a příjmení reklamujícího

Adresa zákazníka

E-mailová adresa zákazníka
Datum převzetí zboží
Datum reklamace
Zboží, které je reklamováno

Popis vad zboží

Navrhovaný způsob pro řešení reklamace

Poznámky