Kategorie

Obchodní podmínky

NEJstavebniny (https://www.nejstavebniny.cz/)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY –
pro prodej prostřednictvím eshopu www.nejstavebniny.cz


STABE GROUP s.r.o.
Žernovická 1281. 383 01 Prachatice
IČO: 28091141
DIČ: CZ28091141
společnost je
zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 16728 u KS v Českých Budějovicích
( prodávající )

STABE GROUP s.r.o.
V Kasárnách, 384 51 Volary
( expediční sklad )

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Telefon: +420 605 299 823
E-mail:
info@nejstavebniny.cz
zodpovědná osoba: Jiří Švarc k 1.1.2024

1. ROZSAH PLATNOSTI A POUŽITELNOS VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky "VOP" upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu www.nejstavebniny.cz
 2. Za spotřebitele je považována každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavře smlouvu, nebo s námi jinak právně jedná.
 3. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Tato osoba v rámci své podnikatelské činnosti s námi uzavře kupní smlouvu nebo s námi jinak právně jedná. Platí zásada, že zákazník, který v objednávce uvede své IČO, DIČ, platí ustanovení těchto VOP vztahující se na podnikatele.
 4. Odesláním objednávky potvrzujete, že jste se seznámil s VOP, včetně sdělení vůči spotřebitelům před uzavřením kupní smlouvy podle těchto VOP a výslovně s nimi souhlasíte v jejich znění platném a účinném v okamžiku tohoto potvrzení.

2. SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

 1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Všechny fotografie i videa mají pouze ilustrační charakter. Přes veškerou snahu zajistit co nejpřesnější obrázky, popis a technické parametry produktů nezaručujeme, že všechna uvedená data odpovídají skutečnosti, neboť výrobce si vyhrazuje právo změny některých parametrů či vlastností bez předchozího upozornění. Potřebujete-li ujištění o určitých parametrech nebo v případě pochybností, kontaktujte nás prosím. Pozdější reklamace vlastností je zbytečnou komplikací pro obě strany.
 3. Námi nabízené zboží a služby a popis jejich hlavních vlastností je k dispozici u příslušného zboží nebo služby. Ceny těchto zboží a služeb jsou uváděny včetně DPH, včetně zákonem stanovených poplatků, vyjma poplatků za dopravu.
 4. Odesláním objednávky stisknutím tlačítka „dokončit objednávku“ v našem internetovém obchodě zákazník vytvoří závaznou objednávku, která zavazuje zákazníka k platbě. Zákazník má možnost před odesláním objednávky svou objednávku zkontrolovat a opravit, nebo změnit, jak je podrobněji popsáno v článku 6.
 5. Práva zákazníka z vadného plnění, případně ze záruky a podmínky jejich uplatnění jsou popsány v článku 11.

3. SDĚLENÍ SPOTŘEBITELŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

 1. Zákazník spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů (pokud není uvedeno jinak) ve lhůtě 14 dnů, která začíná běžet:

u kupní smlouvy ode dne převzetí zboží v případě sdružené objednávky převzetím posledního výrobku

2. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od následujících smluv:

o poskytování služeb, které jsme úplně splnili s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

o dodávce zboží, které bylo upraveno na přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

o dodávce zboží podléhajícího rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nevratně použito s jiným zbožím,

o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů nebo důvodů ochrany zdraví jej není možné vrátit,

o dopravě, na konkrétní termín nebo během konkrétní doby.

3. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen nám zaslat zpět zboží nabyté na základě kupní smlouvy, od které odstoupil nebo je vrátit do expedičního skladu do 14 dnů od okamžiku učinění odstoupení od kupní smlouvy. Adresa pro vrácení zboží může být podle typu zboží upřesněna.

4. V případě odstoupení od kupní smlouvy týkajícího se zboží, které s ohledem na svou povahu nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou, zajistí spotřebitel přepravu tohoto zboží sám a nese veškeré náklady za zpětné zaslání nebo vrácení zboží.

5. Zaslání zboží zpět probíhá odesláním zboží na adresu určenou pro vrácení zboží. Jinak zákazník zašle zboží zpět na adresu určenou v dodacím listu. Adresa pro vrácení zboží může být podle typu zboží upřesněna.

6. Spotřebitel je povinen zboží zaslat zpět nebo vrátit kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, veškeré dokumentace, čisté, nepoškozené a pokud možno včetně původního balení, ve stavu a v hodnotě, ve které je převzal. Spotřebitel v případě odstoupení od kupní smlouvy odpovídá za snížení hodnoty vráceného nebo zpět zaslaného zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží. V případě, že nám bude vráceno poškozené či nekompletní zboží, započteme náš nárok na náhradu škody vůči kupní ceně, kterou požadujete vrátit. Budeme vždy hodnotit konkrétní případ, abychom zjistili míru poškození, znehodnocení zboží a určili jemu odpovídající sníženou hodnotu. O těchto krocích Vás budeme informovat na uvedenou elektronickou adresu (e-mailem) nebo telefonicky.

7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, kde již bylo započato s naším plněním na výslovnou žádost spotřebitele, a to před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy, je nám spotřebitel povinen uhradit poměrnou část ceny za plnění poskytnutá do okamžiku odstoupení od smlouvy.

8. Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského Zákoníku.

9. Kupní smlouva uzavíraná v rámci e-shopu není smlouvou na dobu neurčitou ani smlouvou, jejímž předmětem by bylo opakované plnění.

10. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku.

4. UŽIVATELSKÝ ÚČET A DALŠÍ PŘEDPOKLADY PRO PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY

 1. Na základě registrace zákazníka provedené na webové stránce může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Založit uživatelský účet si mohou pouze právnické osoby nebo fyzické osoby, které jsou plnoleté a plně svéprávné. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může zákazník provádět objednávání zboží také jednorázově bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 4. Můžeme zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy ve znění těchto VOP.

5. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativní, prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 2. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena naše možnost uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Pro objednání zboží vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu (vkládá zboží „do košíku“, zvolí způsob úhrady kupní ceny zboží, zvolí požadovaný způsob doručení objednávaného zboží a získá informace o nákladech spojených s dodáním zboží). Pak se jedná o závaznou objednávku zboží zavazující k platbě. Odesláním objednávky potvrzuje zákazník, že odsouhlasil tyto Všeobecné obchodní podmínky.
 5. Před zasláním objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávka je odeslána kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku“ a proces objednávky je tím ukončen. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Pokud bude při zpracování objednávky zjištěno, že byly použity zjevně nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme objednávku odmítnout, o čemž budete vyrozuměni e-mailem. Zákazník je odpovědný za škodu, kterou uvedením záměrně nepravdivých nebo nesprávných údajů způsobí.
 6. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 7. Zákazník, který dokončí objednávku, od nás obdrží automatické potvrzení o doručení objednávky na adresu elektronické pošty zákazníka. K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem stisknutí tlačítka „závazně objednat“, o čemž je zákazník obratem informován právě prostřednictvím potvrzení o přijetí objednávky.
 8. Kupní smlouvou se zavazujeme předat zakoupené zboží a umožnit nabytí vlastnického práva ke zboží. Zákazník se zavazujete zboží převzít a uhradit cenu zboží.
 9. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

6. CENA ZBOŽÍ A ZPŮSOBY PLATBY

 1. Všechny ceny zboží jsou uvedeny v českých korunách (Kč) a jsou uvedeny včetně DPH.
 2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy nám můžete uhradit následujícími způsoby:
  • v hotovosti nebo kartou při převzetí v našich prodejnách
  • bezhotovostně převodem na účet
  • on-line platbou
  • na základě vystavení zálohové ( proforma ) faktury
  • v hotovosti nebo kartou přepravci
 1. Společně s kupní cenou je zákazník povinen zaplatit také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V případě platby v hotovosti nebo kartou na naší prodejně je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná při převzetí zboží do 2 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, před odesláním zboží.
 3. V případě bezhotovostní platby je zákazník povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet.
 4. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží zákazníkovi. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 5. V případě zobrazení nereálné ceny nebo zobrazení vysoce netržní ceny, kdy za netržní cenu je považována taková cena, která je pod naší nákupní cenou, si vyhrazujeme právo tuto položku odstranit z objednávky. Zákazník bude o této skutečnosti informován.
 6. Prodávající a zákazník si tímto sjednávají, že faktury budou zaslány elektronicky na elektronickou adresu zákazníka.
 7. Je-li u zboží uvedena dodací lhůta, má pouze informativní charakter a není závazná

7. VÝHRADA VLASTNICTVÍ

  1. Prodávající si vyhrazuje u zákazníků spotřebitelů vlastnictví ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny podle příslušné kupní smlouvy.

8. DODÁNÍ ZBOŽÍ, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ A PŘÍPADNÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ PŘI PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ

 1. Zákazníkovi je zboží dodáno na zvolenou dodací adresu v České republice.
 2. Při přepravě zboží zákazníkovi spotřebiteli je námi zboží předáno v okamžiku, kdy přepravce předá zboží zákazníkovi na místě předání (zpravidla první dveře/vrata/brána v místě dodání určené zákazníkem). Právě okamžikem převzetím zboží zákazníkem přechází na zákazníka nebezpečí škody a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží. Pokud měl zákazník zboží od přepravce převzít, přechází nebezpečí nahodilého zničení a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží na zákazníka v okamžiku, kdy mu bylo umožněno se zbožím disponovat, ne však dříve než v udanou dobu doručení.
 3. Dodáváme zboží pomocí dopravce, také pomocí zasílatelských služeb použitím vozidel vybavených hydraulickým zařízením. Doba dodání zboží je závislá na naskladnění zboží, zákazník zpravidla najde údaje o možnostech dodání zboží přímo u konkrétního zboží.
 4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 5. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo určeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 6. Zákazník je povinen zboží při jeho převzetí zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech (zejména zda zákazník obdržel správný druh zboží, zda má zboží ujednanou jakost, zda zboží ve svém balení obsahuje vše, co podle návodu obsahovat má). V případě viditelného poškození zásilky dopravcem je zákazník povinen takovou zásilku nepřevzít od dopravce vůbec. Neneseme odpovědnost za škody způsobené dopravcem, případně pozdním doručením zboží, ať bylo zpoždění způsobeno z jakéhokoli důvodu.

9. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Právo zákazníka spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy se řídí podle ustanovení uvedených v článku 4 těchto VOP.
 2. Zákazníci podnikatelé mají právo na odstoupení od kupní smlouvy, které jim umožňují příslušné právní předpisy.
 3. Jsme oprávněni odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob zboží, nebo z důvodu nedostupnosti objednaného zboží. Dále můžeme od kupní smlouvy odstoupit zejména v případě, kdy zákazník neuhradil řádně a včas kupní cenu nebo odmítl převzít zboží.
 4. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.
 5. V případech, kdy má zákazník v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, jsme také oprávněni kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží zákazníkem. V takovém případě vrátíme zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený zákazníkem.

10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás velmi důležitá. Pravidla pro nakládání s osobními údaji, pravidla pro zasílání obchodních sdělení, jakož i cookies jsou upravena v Zásadách zpracování osobních údajů a Nastavení souborů cookies.
 2. Zasíláme zákazníkům obchodní sdělení s nabídkou souvisejícího zboží nebo služeb, a to na elektronickou adresu zákazníka (obchodní sdělení pro zákazníky). E-mailová adresa je osobním údajem a je zpracovávána v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) za účelem zasílání obchodních sdělení na základě našeho oprávněného zájmu propagovat naše obdobné výrobky a služby. Zákazník se může z odběru obchodních sdělení kdykoliv odhlásit.
 3. Používáme tzv. cookies, které mohou být ukládány na koncovém zařízení (buď na základě souhlasu, nebo k ochraně oprávněných zájmů prodávajícího ).

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, VČETNĚ ROZHODNÉHO PRÁVA A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

 1. V případě neúmyslného rozporu ustanovení těchto VOP se zákonnými předpisy na ochranu spotřebitele mají přednost tato zákonná ustanovení a prodávající se zavazuje je takto dodržovat.
 2. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 3. Kupní smlouva ve znění VOP je námi archivována v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám.
 4. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.
 5. Přijetí těchto VOP je dobrovolné, ale je nezbytné k vytvoření účtu a/nebo objednávky a/nebo rezervace zákazníkem.
 6. Tyto VOP jsou platné od 1. 1. 2023 a ruší platnost předchozích obchodních podmínek.